PKK Gyengénlátóknak
page

Általános információk

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény alapján Magyarország területén öt területi kamara működik.

A területi kamarák alkotják Magyar Országos Közjegyzői Kamarát (MOKK). A MOKK feladatairól és működéséről részletes információkat a www.mokk.hu honlapon talál.

A Pécsi Közjegyzői Kamara tagjai
humorous persuasive speech topics humorous persuasive speech topics
a Pécsi, a Székesfehérvári, a Kaposvári és a Szekszárdi Törvényszék területére kinevezett közjegyzők, illetve a közjegyzőkkel munkaszerződést kötött és a kamarai névjegyzékbe bejegyzett közjegyzőhelyettesek és –jelöltek.

A kamarai tagság nem önkéntes. A közjegyzőt az igazságügyi miniszter meghatározott székhelyre nevezi ki. A kinevezésével a székhelye szerinti területi kamara tagjává válik.

A Pécsi Közjegyzői Kamara területén jelenleg a következő településeken működik közjegyző:

Baranya megyében: Pécsett (6 közjegyző), Komlón (1), Szigetváron (2), Siklóson (1) Mohácson (2),

Somogy megyében: Kaposváron (4 közjegyző), Nagyatádon (1), Barcson (1), Marcaliban (1), Fonyódon (1), Siófokon (3).

Tolna megyében: Szekszárdon (3 közjegyző), Dombóváron (1), Bonyhádon (1), Pakson (2), Tamásiban (1),

Fejér megyében: Székesfehérváron (6 közjegyző), Sárbogárdon (1), Dunaújvárosban (3), Bicskén (1), Móron (1).

A közjegyzővel munkaszerződést kötő közjegyzőhelyettes és közjegyzőjelölt az alkalmazó közjegyzővel közös kérelme alapján, a kamara elnökségének névjegyzékbe történő felvétele alapján válik a kamara tagjává.

A területi kamara a közjegyzők önkormányzati és igazgatási szerve
A működésével felmerülő kiadásokat a kamarai tagok által fizetett kamarai hozzájárulás fedezi. A kamara a gazdálkodásában is önálló.

Önkormányzati joga alapján a területi kamara a tagságát érintő közügyeket humorous persuasive speech topics humorous persuasive speech topics – jogszabályi keretek között – önállóan, demokratikus módon intézi, meghatározott ügykörökben, a kamarai tagságra kiterjedően helyi közhatalmat gyakorol.

A területi kamara, mint közjegyzői önkormányzat a törvényben ráruházott jogok gyakorlásával és kötelességek teljesítésével képviseli és védi a közjegyzői kar érdekét és tekintélyét, emellett közreműködik a közjegyzőkre vonatkozó jogszabályok előkészítésében.

A közjegyzői önkormányzati szervek működése felett a miniszter gyakorol törvényességi felügyeletet. A törvényességi felügyelet nem terjed ki olyan ügyre, amelyben bírósági eljárásnak van helye.

A területi kamara és a területi kamara elnöksége jogi személyek.

A területi kamara legfőbb döntéshozó testülete a kamarai ülés, amelyen a területi kamara minden tagja jogosult és köteles részt venni.

A területi kamarák a szükséghez képest, de évente legalább egyszer tartanak ülést. Nincs azonban akadálya annak, hogy az ülést a tagok egyharmadának kérelmére vagy a területi kamara elnökségének határozata alapján összehívják.

Az ülést a területi kamara elnöke hívja össze és vezeti.

A területi kamara a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A közjegyzői önkormányzat szervei közül a területi kamarának van a legszélesebb hatásköre, dönt a tagság egészét közvetlenül érintő kérdésekben.

A területi kamara jogai és feladatai különösen:
a) megválasztja és visszahívja a területi kamara elnökségét és elnökét,
b) meghatározza a kamarai hozzájárulást,
c) meghatározza a területi kamara éves költségvetését, ellenőrzi és elfogadja a költségvetési beszámolót,
d) jelentést, javaslatot készít, véleményt nyilvánít a Magyar Országos Közjegyzői Kamara számára a közjegyzők helyzetéről, szervezetéről és az őket érintő jogszabályok tervezetéről, e) megállapítja a szervezeti és működési szabályzatát, és azt harminc napon belül bemutatja a miniszternek,
f) szociális és jótékonysági alapokat hozhat létre.

A területi kamara elnökségének és elnökének feladatai egyrészt igazgatási jellegűek, másrészt a területi kamarai döntések előkészítését és végrehajtását szolgálják. A területi elnökség kizárólagos feladatkörébe olyan feladatok tartoznak, amelyek tárgyuk és fontosságuk miatt testületi döntést igényelnek.

A Pécsi Közjegyzői Kamara Elnöksége a területi elnökség az elnökből, 11 közjegyző és 3 közjegyzőhelyettes tagból áll. Az elnök, az elnökhelyettes és a közjegyző tagok megbízatása négy évre, a  közjegyzőhelyettes tagoké két évre szól; az elnök megbízatásának időközi megszűnése esetén új elnököt kell választani.

A területi kamara elnökét és a területi elnökség tagjait a területi kamara titkosan választja, a megválasztáshoz a szavazatoknak több, mint a fele szükséges.

A területi elnökség a közjegyző tagjai közül megválasztja a területi kamara elnökhelyettesét, aki az elnököt akadályoztatása esetén helyettesíti.

A területi elnökség kizárólagos feladatkörébe tartozik különösen

a) felügyeletet gyakorol a területi kamarához tartozó közjegyzők, közjegyzőjelöltek és közjegyzőhelyettesek ügyvitele, hivatali működése és magatartása felett,
b) dönt a területi kamara ülésének összehívásáról,
c) megválasztja a közjegyzői fegyelmi bíróságok közjegyző tagjait,
d) fegyelmi eljárást kezdeményez a közjegyző ellen,
e) közreműködik a közjegyzői állások betöltésében,
f) javaslatokat és véleményeket készít a Magyar Országos Közjegyzői Kamara részére,
g) jóváhagyja a területi kamara elnökének intézkedését.

A területi elnökség egyebek között
a) engedélyezi és nyilvántartja a közjegyző távollétét, részére helyettest rendel,
b) egyeztetést végez a felek és a közjegyző, továbbá a területi kamara tagjai között,
c) intézi a panaszügyeket,
d) szervezi és igazolja a közjegyzőjelöltek és közjegyzőhelyettesek gyakorlatát, elkészíti a minősítésüket,
e) ellátja a területi kamara gazdasági ügyeit, beszedi a kamarai hozzájárulást,
f) gyakorolja a kinevezés jogát és az egyéb munkáltatói jogokat az ügyvezetővel kapcsolatban,
g) megválasztja a vizsgálóbiztosokat,
h) meghatározza a közjegyzők helyettesítésének rendjét, illetve a közjegyző akadályoztatása esetén kijelöli a tartós helyettest,
i) kirendeli a közjegyzőhelyettest.

A területi elnökség a területén működő közjegyzőkről, közjegyzőjelöltekről és közjegyzőhelyettesekről, továbbá a közjegyzői irodákról külön-külön nyilvántartást vezet.

A területi elnökség a szükséghez képest, de legalább havonta egyszer tart ülést. Az ülést a területi kamara elnöke hívja össze és vezeti. A területi elnökség a határozatait szótöbbséggel hozza.  Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A területi kamara elnöke
képviseli a területi kamarát és elnökségét, gondoskodik a területi kamara és a területi elnökség határozatainak előkészítéséről és végrehajtásáról. A törvény által meghatározott ügyekben önállóan is intézkedhet, az ilyen döntéséről a területi elnökség következő ülésén köteles beszámolni.

A közjegyzők működésének felügyelete

A közjegyző eljárásának törvényességét a közjegyző székhelye szerint illetékes törvényszék elnöke felügyeli, ennek keretében elrendelheti a közjegyző tevékenységének kamarai vizsgálatát, fegyelmi eljárást kezdeményezhet.

A közjegyzők ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának rendszeres ellenőrzése a területi elnökség feladata.

A területi elnökség a közjegyző hivatalba lépését követő egy év elteltével, majd legalább négyévenként megvizsgálja a közjegyző működését.

A törvényszék elnöke vagy a területi elnökség a közjegyző működésének vizsgálatát indokolt esetben bármikor elrendelheti.

A területi elnökség a működési vizsgálatot hivatalból indítja meg és kijelöli a vizsgálatot lefolytató kamarai tagokat. A területi elnökség a vizsgálat keretében a közjegyző irodájába beléphet, iratait, nyilvántartásait megtekintheti, azokról másolatot készíthet. A közjegyző köteles a vizsgálat lefolytatását elősegíteni, a kamara felhívásában, határozatában foglaltakat teljesíteni, a helyszíni  vizsgálat lefolytatását lehetővé tenni.

A területi elnökség a vizsgálat eredményét határozattal állapítja meg.

Ha a vizsgálat eredményeként a területi elnökség a határozatban azt állapítja meg, hogy a közjegyző megszegte a jogszabályban vagy a kamarai iránymutatásban szereplő kötelezettségeit felhívja a  közjegyzőt a jogszabályoknak megfelelő eljárásra, az elmulasztott intézkedések megtételére; fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén feljelentést tesz a fegyelmi bíróság elnökénél.

Első sor

PÉCSI KÖZJEGYZŐI KAMARA, 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 2.

Második sor

Tel.: (+36) 72/325 406, fax: (+36) 72/325 406 E-mail: pkk(kukac)mokk.hu